Header-Slapende Baby Dons.jpg

Nieuws

Onze praktijk

Hoofdvestiging
Verloskundigenpraktijk 'Catharina Schrader'
Birdaarderstraatweg 80C
9101 PK Dokkum
KVK: 01159386

Nevenlocatie Zwaagwesteinde
Gezondheidscentrum De Westereen
Badhuswei 1A
9271 VA De Westereen

T: 0519-296899
M: 06-51145849
F: 0519-223570
E: info@verloskundigen-dokkum.nl

Route & contact

Persbericht over sluiting Sionsberg

Nieuwsbericht van omrop fryslan:

http://www.omropfryslan.nl/nijs/fragen-oer-bertesoarch-dokkum#.UKOSggUIJHI.email

 

De verloskundigen betreuren het besluit om te stoppen met de geboortezorg afdeling in de Sionsberg. Dat de sluiting eerder plaats zal vinden dan 1 mei 2013 is onvermijdelijk. Deze beslissing komt voor ons niet geheel onverwacht. Al hoe jammer wij dit ook vinden,  het is op dit moment de enig juiste en een verstandige beslissing. Met de sluiting van de afdeling geboortezorg in het vooruitzicht komt de zorg erg onder druk te staan. Hierdoor komt ook de kwaliteit onder druk te staan. Daarom is besloten dat er met ingang van 17 december geen bevallingen meer in de Sionsberg zullen plaatsvinden. Wij respecteren deze beslissing van de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie Nij Smellinghe /Sionsberg.

In de afgelopen periode zijn verloskundigen samen met gynaecologen en de ambulancedienst in gesprek geweest om de zorg rondom de zwangeren zo veilig mogelijk te organiseren. Er is hard gewerkt door alle zorgverleners rondom de bevalling om te komen tot goede werkafspraken en protocollen. Er wordt  gestreefd naar veilige zorg voor moeder en kind, niet alleen tijdens de bevalling, maar gedurende de gehele periode van preconceptie tot en met de nacontrole na de bevalling. De zwangeren in Noordoost Friesland kunnen hiervoor terecht bij de verloskundige praktijken van Dokkum en Kollum, evenals voorheen. De verloskundigen hechten bij de begeleiding aan het belang van continuïteit en aan persoonlijke begeleiding tijdens de bevalling.  Verloskundigen zijn ook speciaal opgeleid om in geval van acute situaties in te grijpen. Met een nauwe samenwerking met de ambulance en het in paraatheid brengen van alle benodigde zorg in het ziekenhuis zullen de verloskundigen de tijd die nodig is voordat de behandeling in het ziekenhuis kan starten, zo kort mogelijk houden. Voor een aantal zwangeren neemt de reistijd rondom de bevalling fors toe, en dit is het grootste nadelige gevolg van de sluiting van de verlosafdeling. Wij zullen daarom zwangeren op geleide van het verloop van de  zwangerschap en de woonplaats eerder dan voorheen adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Dit advies wordt met elke zwangere afzonderlijk besproken.  De bevalling zal zoveel als mogelijk door de eigen verloskundige begeleid worden in het ziekenhuis naar keuze. Door maatregelen  en afspraken van zorgverleners en ambulancedienst worden de  knelpunten die kunnen ontstaan door de sluiting van de verlosafdeling  zoveel mogelijk voorkomen.

Met vragen naar aanleiding van de sluiting van de verlos afdeling in de Sionsberg kunt u terecht bij uw eigen verloskundige hulpverlener.

 

Vragen en antwoorden n.a.v. sluiting afdeling geboortezorg.

1.Waarom kan de afdeling geboortezorg niet gewoon open blijven?

De inspectie en zorgverzekeraar hebben het plan voor behoud van verloskunde zoals dat in mei 2012 door verloskundigen en gynaecologen en de Raad van Bestuur werd ingediend afgekeurd. Dit plan zou niet toekomstbestendig zijn. Dit heeft te maken met steeds strengere kwaliteitseisen en met de omvang van deze afdeling. Zo is het voor goede geboortezorg noodzakelijk dat er dag en nacht een team specialisten beschikbaar is: gynaecoloog, kinderarts, anaesthesist en ok personeel. Het inzetten van zoveel personeel voor zo’n kleine afdeling wordt beschouwd als niet doelmatige zorg. Over de manier waarop de zorg wordt ingericht kun je van mening verschillen, en onze mening (verloskundigen) is dat het wel mogelijk is om op deze locatie goede geboortezorg overeind te houden, en de kwaliteit te waarborgen, maar er is van buitenaf besloten dat stoppen met het aanbieden van de zorg rond de bevalling in de Sionsberg de enige oplossing is. Nu dit reeds enige tijd geleden besloten is, blijkt langer open houden geen optie (meer).

2.Waarom moet de geboortezorg nu al dicht en kan dit niet wachten tot 1 mei 2013?

Nu sinds 1 mei 2012 bekend is dat de afdeling geboortezorg in de Sionsberg gaat sluiten, is het niet langer verantwoord de afdeling nog langer open te houden. Door het voorgenomen besluit blijkt het steeds moeilijker om de diensten rond te krijgen en de zorg op een verantwoorde manier aan te bieden. Sinds september is een aantal verpleegkundigen boventallig verklaard, dat wil zeggen dat zij ontslagen zullen worden als er binnen de ziekenhuisorganisatie geen ander passend werk wordt gevonden. Dan gaan mensen op zoek naar ander werk. Aannemen van nieuw personeel om de gaten op te vullen is geen optie, omdat de afdeling gaat sluiten.

3. Is het nu nog wel veilig om in de Sionsberg te bevallen?

De verloskundigen willen het volgende benadrukken:  tot op de dag van vandaag hebben wij groot vertrouwen in de kwaliteit van de geboortezorg in de Sionsberg. Met een gerust hart dragen wij de zwangeren over aan de gynaecologen als zich complicaties voordoen. Het personeel op de afdeling heeft ons altijd deskundig bijgestaan. Wij hebben groot respect voor hen, dat zij ondanks de voorgenomen sluiting van de Sionsberg hun werk met zoveel passie zijn blijven doen. Wij vinden het heel jammer dat er een einde komt aan deze samenwerking. Als het niet veilig zou zijn in de Sionsberg op dit moment, zouden wij daar niet meer naartoe verwijzen. Zolang de afdeling open is ben je daar in goede handen.

4. Is het wel veilig om thuis te bevallen?

Dit is afhankelijk van individuele risico factoren. Door de verloskundigen en gynaecologen wordt voor iedereen afzonderlijk een risico-inschatting gemaakt. Deze risico-inschatting wordt vooraf gemaakt en wordt samen met de zwangere besproken. Aan de hand van deze risico selectie kan iemand thuis bevallen als de kans op complicaties klein is. Voor sommigen zal gelden dat de afstand tot het ziekenhuis te groot is om verantwoord thuis te kunnen bevallen. Zij zullen een dringend advies krijgen om in het ziekenhuis te bevallen.

Verloskundigen zijn geschoold om in acute situaties in te grijpen. Zo kunnen zij zelf zuurstof toedienen, een infuus prikken en bepaalde medicijnen toedienen. Verloskundigen kunnen zorgen voor snelle inzet van vervoer in samenwerking met de ambulance en ook zorgen dat in het ziekenhuis iedereen in opperste paraatheid wordt gebracht door middel van het opstarten van een zogenoemde parallelle actie.

5. Waar moet ik nu bevallen?

Er blijft keuzevrijheid ten aanzien van de locatie van de bevalling. Bij een ziekenhuisbevalling kan men kiezen tussen de dichtst bij zijnde ziekenhuizen: MCL in Leeuwarden of NS in Drachten, en heel soms het Martini ziekenhuis in Groningen of het UMCG. Bij een thuisbevalling wordt die keuze met de verloskundige besproken en is dat bij een laag risico op complicaties ook mogelijk.

6. Ik ben bij de gynaecoloog onder controle: kan ik daar voor de controles nog blijven? Of moet ik naar een andere gynaecoloog?

De zwangerschapscontroles blijven mogelijk in de Sionsberg in Dokkum. Alleen voor de bevalling moet u naar een ander ziekenhuis.

7. Ik ben bij de gynaecologen in Dokkum onder controle, maar ik wil in Leeuwarden bevallen: kan dat?

Ja, dat is mogelijk. U dient deze keuze wel aan te geven bij de gynaecoloog waar u onder controle bent.

8. Ik ben bij de gynaecologen in Dokkum onder controle, maar ik wil liever bij de gynaecologen in Leeuwarden onder controle als ik niet meer in Dokkum kan bevallen. Kan dat?

Ja, dat is mogelijk. U dient deze keuze wel aan te geven bij de gynaecoloog waar u onder controle bent, zodat er een goede overdracht van de gegevens kan plaatsvinden.

9. Als het ziekenhuis verder weg is wil ik poliklinisch bevallen: wordt dit dan vergoed?

Dit hangt af van uw ziektekosten verzekering. U dient hiervoor zelf te kijken of uw verzekering dit vergoedt. Bij sommige verzekeringen zit de vergoeding van een poliklinische bevalling in de aanvullende verzekering.

10. Als mijn bevalling heel snel gaat, kom ik dan op tijd in het ziekenhuis?

Soms gaat een bevalling zo snel dat je niet op tijd in het ziekenhuis kunt zijn. In dat geval zal de verloskundige er voor kiezen om de bevalling thuis te doen plaatsvinden. De verloskundige werkt ook samen met de ambulancedienst, en kan er voor zorgen dat een ambulance standby staat, zodat in geval van nood het vervoer snel geregeld is.

11. Mag ik nog thuis bevallen?

Het blijft mogelijk om thuis te bevallen. Zie ook de antwoorden op vraag 4 en 5. Als u verder dan 45 minuten aanrij tijd van het ziekenhuis woont krijgt u het dringende advies om niet thuis te bevallen.

12. Gaat mijn eigen verloskundige mee als ik poliklinisch ga bevallen?

Ja, de verloskundigen hechten erg aan het belang van een vertrouwd persoon bij de bevalling. Zij zullen zich inspannen om dit mogelijk te maken. De verloskundigen van de eigen praktijk zullen u begeleiden bij de bevalling. In geval van extreme drukte of andere omstandigheden werken de verloskundige  praktijken onderling samen om u tijdens de bevalling deskundig en tijdig bij te staan.

13. Is de verloskundige zorg nog wel toereikend in dit gebied?

De verloskundigen streven naar veilige en verantwoorde zorg in dit gebied. De sluiting van de afdeling geboortezorg in de Sionsberg is niet de keuze van de verloskundigen. Voor velen in dit gebied geldt dat de afstand naar het ziekenhuis groter wordt. Bovendien wordt het lastiger om zowel de bevallingen buiten het gebied te blijven doen als om tijdige zorg binnen het gebied te waarborgen. De verantwoordelijkheid van het besluit om te stoppen met klinische verloskunde ligt niet bij de verloskundigen. Wel zullen de verloskundigen er alles aan doen om de zorg zo in te richten dat het onder de gegeven omstandigheden zo veilig mogelijk is. Om dit zo veilig mogelijk in te richten zijn er per praktijk extra verloskundigen nodig.

14. Wat als het ziekenhuis in Leeuwarden of Drachten vol ligt?

Er is in beide ziekenhuizen extra ruimte ingericht om de toeloop uit dit gebied op te kunnen vangen. In het MCL in Leeuwarden is besloten dat bij de poliklinische bevallingen door de eerstelijns verloskundigen de kraamverzorgster meegaat met de bevalling. Na de bevalling kan de kraamverzorgster meteen mee met de kersverse ouders om de zorg thuis voort te zetten. In Nij Smellinghe in Drachten is voldoende personeel (verloskundigen en verpleegkundigen) om de extra toeloop op te vangen.”Vol” liggen zal niet voorkomen. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat één van beide ziekenhuizen gesloten is voor opnames voor bevallingen. Hier wordt de verloskundige tijdig van in kennis gesteld, zodat men naar het andere ziekenhuis kan. (te denken valt aan luchtzuivering op de OK of sluiting vanwege uitzonderlijke situaties zoals een bacterie o.i.d.)

15. Ga ik tijdens de bevalling met de ambulance naar het ziekenhuis?

De verloskundige besluit tijdens de bevalling of iemand met eigen vervoer of met de ambulance naar het ziekenhuis gaat. Dit hangt af van verschillende factoren: veiligheid voor moeder en kind staan voorop. Als het erg druk is, bijvoorbeeld tijdens de spits, wordt er mogelijk eerder gekozen voor vervoer per ambulance. Ook als iemand relatief ver van het ziekenhuis woont en de bevalling vlot gaat, kan er eerder gekozen worden voor vervoer per ambulance, ook zonder medische indicatie. Er kan sprake zijn van medische noodzaak voor vervoer per ambulance zonder dat er sprake is van een medische indicatie voor de bevalling. Dit speelt met name als de afstand tot het ziekenhuis groter wordt.

16. Als ik met de ambulance naar het ziekenhuis ga wordt dit dan vergoed?

Ambulance vervoer wordt vergoed in de basisverzekering. Op de basisverzekering geldt een eigen risico. In 2013 is het eigen risico €350,00.

17. Is er een goede samenwerking tussen de verloskundigen en NS/MCL?

Er is door de gynaecologen en verloskundigen uit beide ziekenhuizen hard gewerkt om een start te maken met de samenwerking. Zo zijn er werkafspraken gemaakt en worden er binnen de verloskundige samenwerkingsverbanden protocollen ontwikkeld om de samenwerking te bevorderen. Verder zal er intensief overleg zijn binnen een multidisciplinair overleg. Ook zijn er plannen om te komen tot een gezamenlijke intake en uitvoer van een zorgpad, zodat voor iedere zwangere de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats door de juiste hulpverlener wordt geboden.

18. Op welke tijden kan ik op de poli in Dokkum terecht? Wanneer is er een gynaecoloog aanwezig?

Van maandag t/m vrijdag, tussen 8.00 en 17.00 uur is er een gynaecoloog aanwezig.

19. Is er een avondspreekuur in de Sionsberg?

Nee, op dit moment niet. Misschien is het in de toekomst wel mogelijk. Bij weinig vraag naar een avondspreekuur is dit niet doelmatig, een gynaecoloog kan niet voor 1 of 2 controles apart komen.

20. Wie moet ik bellen als ik plotseling een complicatie heb en ik in het ziekenhuis onder controle ben?

U dient altijd eerst contact op te nemen met uw eigen verloskundige zorgverlener. Indien u in het ziekenhuis in Dokkum onder controle bent dient u te bellen naar de afdeling verloskunde van Nij Smellinghe. Hier is dag en nacht een verloskundige aanwezig die uw vragen kan beantwoorden. Bij acute situaties kan zij verdere hulp inschakelen: bijvoorbeeld een ambulance, of een verloskundige die naar u toekomt.